Informace o škole

Podle čl. 4 Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuji následující informace:

a) ZŠ a MŠ Čimelice je příspěvkovou organizací zřízenou v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Čimelice číslo 67/2002  ze dne října 2002 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 14 odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Identifikačním znakem školy je: IZO 600 062 031

Vzdělávací programy:

Základní škola č,j, 16 847/96-2

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ a MŠ Čimelice

b)Součásti organizace jsou:

  • základní škola
  • školní družina a školní klub
  • školní jídelna
  • mateřská škola s jídelnou

Pracovníci oprávnění k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení (podle §2, odst. 1 Vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.):

Za součást základní škola a celou organizaci:

Mgr. Vladislav Linhart, řed. školy – tel. 382 228 118

Mgr. Šárka Hrdličková, zást. řed. školy – tel. 382 228 118

Za součást mateřská škola:

Jana Veselá  tel. 382 228 237

c) Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitele školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitele školy, který odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanoví Zákon č. 106/1999 Sb., jehož plné znění je k dispozici v kanceláři školy.

d) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

Zákon č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24.září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.  71/1967 Sb. ze dne 29. června 1967 o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání  a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění

Vyhláška č. 14/2005 Sb. ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání,

Vyhláška č. 16/2005 Sb., ze dne  29. prosince 2004 o organizaci školního roku

Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l. ze dne 1. října 1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb.

Na základě telefonické dohody s některou z určených osob jsou všechny výše uvedené zákony a vyhlášky k dispozici v kanceláři školy.

f) Sazebník úhrad:

opis vysvědčení 100 Kč
kopie jednostranná 2 Kč/ks
kopie oboustranná 3 Kč/ks
poštovné dle sazebníku České pošty

g) Výroční zpráva o činnosti školy je k nahlédnutí v kanceláři školy.

 V Čimelicích 1. 9. 2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Vladislav Linhart