Vyučované předměty a kroužky

 Cizí jazyky předměty

Německý jazyk
Anglický jazyk

Povinné předměty

Český jazyk a literatura
Dějepis
Občanská výchova
Zeměpis
Prvouka
Vlastivěda
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informatika

Nepovinné předměty

Sborový zpěv

Zájmové útvary předměty

Český jazyk kroužek
Matematika kroužek
Modelářský kroužek
Logopedie
Ruský jazyk
Florbal
Psaní na stroji
Robotika
Chemická a fyzikální praktika
Keramika kroužek
Dramatický kroužek
Francouzština
Fotbal
Počítačová grafika
Hudební nástroj
Stolní tenis
Judo
Atletika
Badminton
Fotografování