Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče, dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která přinesla důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odložení povinné školní docházky.

  • 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle    § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení viz výše § 37, odst. 1) je nutné škole předat nejdéle do 30. dubna 2017 – dřívější termín byl až do 31. května (je proto potřeba včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

Autor příspěvku: zscimelic