OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка  a Základní školy Čimelice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту, які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022 8:00 – 12:00 hodin / годин

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola – Kancelář MŠ Čimelice

Organizace zápisu / Порядок запису:

O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let).

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років).

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií a kapacity.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Čimelicích dne/дата 31.05.2022

 Mgr. Vladislav Linhart, ředitel ZŠ a MŠ Čimelice / Директор дитячого садка

 

Autor příspěvku: zscimelic