Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

V Čimelicích 6. 2. 2016

Rozhodnutí o zařazení dětí do l .třídy ve školním roce 2016/2017.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čimelice vydává podle § 46 odst. 1 a §165, odst.2 písmeno e) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. ( správní řád ) následující
r o z h o d n u t í:
Níže uvedení žáci se zařazují do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017.
Z důvodu ochrany osobních dat jsou uvedena pouze čísla, která byla dětem přidělena u zápisu dne 5. 2. a 6. 2. 2016.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Poučení: V souladu s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) lze proti rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím ředitele základní školy
Žáci, jejichž rodiče žádají odklad školní docházky, obdrží rozhodnutí o odkladu pro své dítě ihned po dodání potřebných potvrzení od odborného lékaře a KPPP budou ze seznamu vymazáni a bude jim uděleno rozhodnutí o odložení povinné školní docházky.
Josef Pouch, ředitel školy

Autor příspěvku: zscimelic